Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Práva pacientů

Práva pacientů

Práva pacientů

Na každém oddělení je dostupný etický kodex Práva pacientů, který srozumitelně vyjadřuje základní postavení pacienta v průběhu léčby. K dispozici je také Domácí řád, který podrobně určuje pravidla soužití v průběhu hospitalizace.
Bližší informace podá zdravotní sestra oddělení.

Práva pacienta při přijímání do léčby

Pacient má právo udělit nebo odepřít souhlas jak se samotnou hospitalizací, tak i se všemi vyšetřovacími a léčebnými úkony a postupy ( Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, část čtvrtá, hlava I - Práva a povinnosti pacienta a jiných osob ).

Kdy není souhlas potřeba (nedobrovolná hospitalizace):

 1. v případě záchrany života nebo zdraví dítěte nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům a odpírají-li rodiče nebo opatrovník souhlas
 2. s vyšetřovacími a léčebnými výkony a s převzetím do ústavní péče
 • jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí
 • jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení
 • není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví

Pokud dojde k hospitalizaci bez souhlasu pacienta, je psychiatrická nemocnice povinna oznámit tuto skutečnost do 24 hodin soudu. Soud je povinen do 7 dnů rozhodnout, zda je převzetí pacienta do nemocnice v souladu se zákonem. Pacient má právo být soudem vyslechnut a zvolit si svého zástupce, který jej bude během řízení zastupovat (tzv. opatrovník pro řízení). Zástupcem může být v zásadě jakákoli způsobilá osoba, které pacient udělí plnou moc. Pokud si pacient zástupce nezvolí, ustanoví ho soud. Proti rozhodnutí soudu se lze odvolat.

Jestliže soud v průběhu 7 dní schválí držení pacienta v psychiatrické nemocnici a toto držení i nadále trvá, pak soud v řízení pokračuje a je povinen do tří měsíců rozhodnout, zda je i další držení pacienta v psychiatrické nemocnici přípustné.
I když soud o případném dalším držení rozhodne, může být pacient na základě uvážení lékaře propuštěn dříve.
Souhlas s hospitalizací a léčbou může pacient kdykoli odvolat.
V tom případě se postupuje jako při nedobrovolné hospitalizaci.

Dokumenty, které jsou pacientovi předkládány k podpisu při přijetí k hospitalizaci:

 • Souhlas s převzetím do ústavní péče
 • Informovaný souhlas
 • Souhlas s poskytováním informací
 • Příkazní smlouva
 • Šatní lístek

Práva pacientů v průběhu hospitalizace

Během hospitalizace má každý pacient právo:

 • informovat někoho ze svých blízkých o svém přijetí k hospitalizaci, popřípadě požádat personál, aby tuto informaci zprostředkoval
 • určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu nebo vyslovit zákaz podávání informací jakékoliv osobě
 • znát všechna jména osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče
 • být informován o léčebných postupech, záměrech a účincích léčby, o změně léčby
 • na důstojné zacházení a respektování soukromí (v rámci možností materiálního vybavení oddělení)
 • na poskytnutí informací shromážděných o něm ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu v rozsahu stanoveném zákonem
 • vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytovaní péče ústní nebo písemnou formou. Může se obrátit na vedoucí pracovníky oddělení, ředitele nemocnice, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Českou lékařskou komoru nebo na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem. Také se může obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmana)
 • K vyjádření stížnosti, přání nebo pochval může také použít pacient schránek důvěry, které jsou umístěny na přístupném místě na každém oddělení
 • být na vlastní žádost (revers) v případě dobrovolné hospitalizace předčasně propuštěn. Pokud by nebylo propuštění možné a lékař rozhodne o pokračování hospitalizace, se postupuje jako při nedobrovolné hospitalizaci (viz nahoře)
 • na včasné vyrozumění člena rodiny nebo jiné blízké osoby, kterou označí, o svém propuštění v případě, že by se nebyl schopen obejít vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bez pomoci další osoby
 • na informace o návazném způsobu léčby
 • na zajištění dopravy do místa bydliště, jestliže jeho zdravotní stav dle posouzení lékaře neumožňuje dopravu běžným způsobem

Povinnosti Psychiatrické nemocnice

 • informovat místně příslušný soud o nedobrovolném převzetí pacienta do ústavní péče
 • srozumitelně seznámit pacienta s režimem oddělení a domácím řádem
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se zdravotničtí pracovníci dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání s výjimkou případů, kdy s poskytnutím údajů pacient souhlasí nebo kdy pracovník plní svoji zákonem stanovenou povinnost
 • zajistit vysokou úroveň odborné péče
 • respektovat soukromí pacienta při všech prováděných úkonech
 • poskytovat péči ohleduplně a s porozuměním
 • v rámci stanovené doby návštěv umožnit pacientovi denně se stýkat se členy své rodiny nebo s přáteli, pokud tomu nebrání vážné důvody, o kterých rozhodne ošetřující lékař
 • vybavit pacienta při propuštění léky na tři dny
 • poskytnout pacientovi srozumitelné informace o povaze onemocnění, zamýšlených diagnostických aléčebných postupech včetně rizik a dalších okolnostech, které během léčení mohou nastat
 • poskytovat pacientovi potřebné údaje k tomu, aby se mohl před zahájením každého diagnostického a terapeutického postupu rozhodnout, zda s ním bude souhlasit
 • seznámit pacienta s plánem na přeložení na jiné oddělení nebo do jiného zařízení
  informovat pacienta o ukončení léčby a dát informace a doporučení ohledně další léčby

Povinnosti pacienta

Pacient má zejména tyto povinnosti:

 • dodržovat domácí řád oddělení (porušování domácího řádu oddělení a léčebného režimu může mít za následek
 • u dobrovolně hospitalizovaných ukončení jejich léčby)
 • nepožívat během hospitalizace alkoholické nápoje a návykové látky a neužívat léky bez vědomí ošetřujícího lékaře
 • prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou
 • uhradit zákonem stanovené poplatky