Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Program podpory Center duševního zdraví

Program podpory Center duševního zdraví

Program podpory Center duševního zdraví (dále jen "Program") realizuje opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále též "MZ ČR", nebo "Poskytovatel dotace") dne 8.1.02013, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Centry duševního zdraví (dále jen "CDZ"), ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění CDZ do praxe poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním v ČR.

Všechny služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem profesionálů různých odborností. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí a spolupracují při poskytování služeb klientům/pacientům.

Místo realizace pilotního projektu CDZ - Havlíčkova 2034, budova Baumkoplexu, Havlíčkův Brod

Dotace je poskytována jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem v souladu s Rozhodnutím Komise (EU) č. 2012/21/EU zeb dne 20. prosince 2011 o použití článků 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnání platby za závazek veřejné služby udělené určitým podniků pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3-10 (dále jen "Rozhodnutí Komise SGEI"). Poskytovatel tímto Rozhodnutím pověřuje ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise SGEI Příjemce dotace poskytováním služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu a za podmínek dále stanovených v tomto Rozhodnutí.

Program je součástí projektu "Podpora vzniku Center duševního zdraví" (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/004672) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámce Operačního programu Zaměstnanost (dále je "OPZ"), prioritní osa - Sociálnín začleňování a boj s chudobou.

Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.