Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Etický kodex zaměstnanců PNHB

Etický kodex zaměstnanců PNHB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ PNHB

(platný od 1.7.2019)

 

Cílem Etického kodexu zaměstnanců PNHB je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně PNHB nebo vůči sobě navzájem a zakotvit zásady profesionálního postupu. Zásady Etického kodexu platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu jejich postavení. Mezi základní povinnosti, na které má dbát každý zaměstnanec, je dodržování zákonnosti při rozhodování všech postupů a zachování rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám. Zaměstnanci se zavazují jednat tak, jak považují za správné a vhodné, pokud by jednání směřovalo vůči nim.

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců, které jsou uvedené v zákoníku práce a v pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

1. Všichni zaměstnanci

Loajalita

 • Zaměstnanec je loajální vůči PNHB a vyvaruje se každého jednání (slovem či skutkem), které by mohlo poškodit dobré jméno PNHB.

 • Zaměstnanec je si vědom skutečnosti, že chováním na pracovišti i mimo něj reprezentuje PNHB a proto postupuje v souladu se zákony, nepsanými pravidly společenské etikety a občanské slušnosti.

 • Zaměstnanec se vědomě neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

 • Zaměstnanec nehodnotí činnost jiných poskytovatelů zdrav. služeb, ani jiných zdravotnických pracovišť PNHB před pacienty, ve svých záznamech do zdravotnické dokumentace, nebo mimo PNHB.

 • Výhrady k práci jiných zaměstnanců a stanoviska či názory k problémům v PNHB vyjadřuje zaměstnanec v interní diskuzi na vhodném místě a vhodným způsobem (zásadně ne před pacientem a ne mimo nemocnici).

 • Zaměstnanec při své práci v souladu s právními předpisy usiluje o efektivní využívání finančních a personálních zdrojů. Veškerý majetek (hmotné, duševní či elektronické vlastnictví) používá zodpovědně, v rámci svých pracovních kompetencí a dbá o oprávněný účel užití. V případě ztráty nebo újmy na majetku PNHB musí tuto skutečnost oznámit nadřízenému zaměstnanci.

Střet zájmů

 • Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a mohl by tak získat neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.

 • Zaměstnanec se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho pracovními povinnostmi, projedná záležitost se svým bezprostředním nadřízeným.

 • Zaměstnanec nevyužívá pro svůj soukromý zájem výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu zaměstnání. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou vyvolat podezření z konfliktu zájmů.

Zásady protikorupčního jednání

 • Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jejich rozhodování, narušit profesionální přístup, nebo které by bylo možné považovat za odměnu za práci, která je jejich pracovní náplní.

 • Povinností zaměstnanců je vždy odmítnout dary vyšší hodnoty a veškeré finanční prostředky v jakékoliv výši a měně. Zaměstnanci se nesmí v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti dostat do postavení, které je zavazuje oplatit prokázanou laskavost nebo se dostat do nepatřičného vlivu jiných osob.

 • Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit písemně prošetřovateli, který je určen ředitelem nemocnice na základě směrnice ředitele SmOR-005-Interní protikorupční program, nebo svému nadřízenému či orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen takto bezodkladně oznámit i nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

Komunikace

 • Komunikace zaměstnanců je otevřená, jejich jednání je vstřícné.

 • Zaměstnanci budují důvěryhodné a korektní vztahy s pacienty, mezi sebou a jinými poskytovateli zdrav. služeb; případné problémy řeší nekonfliktně a v souladu s pokyny vedoucího zaměstnance.

 • Médiím poskytuje informace, vyjádření a stanoviska pouze ředitel PNHB nebo jeho zástupce.

 • Zaměstnanec jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám a respektuje jeho osobnost a důstojnost.

Spolupráce

 • Základem činnosti PNHB je týmová spolupráce. Zaměstnanci – členové týmu dbají na dobré mezilidské vztahy mezi kolegy, podřízenými a nadřízenými, kladou důraz na profesionalitu (včetně profesionality multidisciplinárního týmu při řešení potřeb pacientů).

 • Zaměstnanci předávají své odborné teoretické i praktické zkušenosti svým kolegům a spolupracovníkům.

 • Zaměstnanec je povinen vyvarovat se diskriminace, obtěžování a projevů chování, které vykazují rysy fyzického nebo psychického násilí.

 • Se svými spolupracovníky jedná zaměstnanec vždy s respektem, důstojně, čestně a zdvořile.

Mlčenlivost

 • Zaměstnanci jsou si vědomi důvěrnosti informací o pacientech a poskytují jim patřičnou ochranu.

 • Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu povolání a to i po skončení pracovního poměru (kromě skutečností při podezření na korupční jednání).

 • S informacemi, které získají zaměstnanci při výkonu své práce a které by mohly poškodit pacienta či PNHB, nakládají důvěrně a věnují jim potřebnou ochranu dle platné právní úpravy a interních postupů PNHB.

Etické zásady vedení PNHB vůči zaměstnancům

 • Management PNHB vytváří poslání a vizi PNHB a jde zaměstnancům příkladem.

 • Společného úspěchu lze dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací všech zaměstnanců, závisí také na etickém jednání, odpovědnosti a kvalitě práce každého zaměstnance.

 • Management plánuje kontinuální zvyšování kvality léčebné a ošetřovatelské péče.

 • Vedoucí zaměstnanci uplatňují zásadu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminačních přístupů na základě etnického původu vůči zaměstnancům PNHB.

 

2. Zdravotničtí zaměstnanci

Zdravotnický zaměstnanec navíc (kromě zásad platných pro všechny zaměstnance) za všech okolností respektuje etický kodex své profese, zejména:

 • Etický kodex lékaře (České lékařské komory)

 • Etický kodex sester (České asociace sester)

 • Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

 

 

Mgr. Markéta Holubová

ředitelka PNHB