Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace

Informace

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (PNHB) je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Poskytuje akutní lůžkovou zdravotní péči v oboru psychiatrie a následnou lůžkovou zdravotní péči v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie, návykové nemoci a sexuologie. Hospitalizovaným pacientům s duševním onemocněním je podle potřeby poskytována i somatická zdravotní péče v oborech geriatrie a vnitřní lékařství. PNHB je také poskytovatelem ambulantní zdravotní péče v oborech psychiatrie, sexuologie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie, ošetřovatelská péče v psychiatrii (terénní psychiatrická sestra), vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství (pracovnělékařské služby vlastním zaměstnancům), diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, fyzioterapie, radiologie a zobrazovací metody. Hospitalizovaným pacientům pro účely dopravní obslužnosti v době hospitalizace slouží zdravotnická dopravní služba.

Z hlediska právní subjektivity je PNHB státní příspěvkovou organizaci, jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ve své činnosti i právní subjektivitě PNHB navazuje na Zemský ústav pro choromyslné založený v Německém Brodě v r. 1928. PNHB disponuje celkem 688 lůžky. Průměrné využití lůžkové kapacity činí cca 90%. Roční počet zahájených hospitalizací se pohybuje v průměru kolem 2400. V PNHB pracuje cca 670 zaměstnanců, z toho 510 tvoří zdravotničtí pracovníci (lékaři, psychologové, všeobecné sestry, zdravotně-sociální pracovníci, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, laboranti, sanitáři) zbytek zaměstnanců jsou pracovníci hospodářsko-technických služeb. PNHB je rozdělena na 11 primariátů, má celkem 23 lůžkových oddělení a samostatný ambulantní primariát – centrální příjem pacientů a rozšířená psychiatrická ambulance

Jako poskytovatel lůžkové zdravotní péče má PNHB nadregionální působnost – její spádové území zahrnuje oblast východních Čech s více než 1,1 milionem obyvatel a je tvořeno okresy Havlíčkův Brod, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. V případě volné lůžkové kapacity (informace podá ambulance centrálního příjmu pacientů) lze hospitalizovat pacienty z celé České republiky. PNHB spolupracuje se všemi poskytovateli zdravotních služeb ve svém spádovém území, zejména s těmi, kteří poskytují zdravotní péči v psychiatrických oborech (Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové; psychiatrická oddělení nemocnic v Pardubicích, Novém Městě nad Metují a Svitavách; odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk; poskytovatelé psychiatrických ambulantních zdravotních služeb).

Těžiště zdravotní péče v PNHB spočívá v kombinaci farmakoterapie, režimové léčby, ošetřovatelského procesu, individuální i skupinové psychoterapie a psychiatrické rehabilitace (včetně ergoterapie, hiporehabilitace, canisterapie i pohybové rehabilitace); v indikovaných případech závažných duševních onemocnění je k dispozici elektrokonvulzivní terapie aplikovaná v krátkodobé celkové anestezii. PNHB provozuje vlastní EKG vyšetřovací soubor, dva elektrokonvulzivní přístroje, radiodiagnostický vyšetřovací soubor s nepřímou digitalizací, vyšetřovací zobrazovací ultrazvukový přístroj, EEG vyšetřovací systém a videogastroskopický vyšetřovací systém. Další nezbytné specializované zdravotní služby, včetně kompletních laboratorních vyšetření, poskytuje pacientům PNHB formou vyžádané zdravotní péče především Nemocnice Havlíčkův Brod. Pro rehabilitační aktivity jsou hospitalizovaným pacientům k dispozici dílny pracovní terapie, tělocvična, venkovní hřiště, areál ústavního parku, kulturní dům, klub pacientů, společenské i terapeutické místnosti, ateliéry, provoz fyzioterapie s rehabilitačním bazénem, provoz hiporehabilitace se stájemi pro 8 koní a s otevřenou i krytou jízdárnou.

Hospodářsko-technické služby PNHB zajišťuje zčásti vlastními silami, zčásti dodavatelsky. Prádelenské služby dodává Nemocnice Havlíčkův Brod. Investiční akce a rozsáhlejší nebo úzce specializované akce stavební nebo technické údržby jsou zajišťovány dodavatelsky v souladu s legislativními a rezortními pravidly (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Hospitalizovaní pacienti mají často závažné sociální problémy, které do značné míry souvisejí s jejich duševním onemocněním. Řešení sociálních záležitostí hospitalizovaných pacientů, tj. zdravotně-sociální péče, je proto nedílnou součástí poskytovaných zdravotních služeb. Největší objem poskytované zdravotně-sociální péče vykonávají odborně fundovaní zdravotně-sociální pracovníci, kteří u každého nově přijatého pacienta provedou podrobné sociální šetření a dále poskytují jemu i jeho blízkým osobám sociálně právní poradenství po celou dobu jeho hospitalizace. Konkrétně se jedná o řešení problematiky v oblastech bydlení, finančního zajištění, hledání zaměstnání, vyřizování nároků sociálního pojištění a zabezpečení, zprostředkování kontaktů pacienta s nejrůznějšími úřady i širší komunitou, zajištění terénních i pobytových sociálních služeb pro období po propuštění pacienta z hospitalizace apod. PNHB aktivně spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve svém spádovém území, jejichž cílovou skupinou jsou také osoby s duševním onemocněním (např. občanská sdružení Fokus Vysočina a Péče o duševní zdraví – region Pardubice; ústavy sociální péče, domovy důchodců); klientům Fokusu Vysočina poskytuje PNHB psychiatrickou zdravotní péči ,včetně terénní péče psychiatrických sester, v rámci rozšířené psychiatrické ambulance.

V PNHB je kladen důraz na odbornou i lidskou kvalitu zdravotnického personálu, je podporováno vzdělávání zdravotnických pracovníků. PNHB je držitelem akreditací pro praktickou část postgraduálního specializačního vzdělávání lékařů v základních oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie a v certifikovaných kurzech gerontopsychiatrie, sexuologie, návykové nemoci. PNHB je držitelem akreditace k uskutečňování postgraduálního vzdělávání psychologů v oboru klinická psychologie, praktické části pomaturitního specializačního studia všeobecných sester v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii a akreditovaného kvalifikačního kurzu všeobecný sanitář.

3.10.2016

MUDr. Jaromír Mašek v.r.
ředitel PN Havlíčkův Brod